Hamsterywhitevillage.jouwweb.nl
Home » Keurmerk

Keurmerk

Sinds 17 augustus 2011 heb ik het DRD keurmerk voor hamsterfokker en hamsterwebsite. (zie rechterkant van de website)

 

Vanaf januari 2013 zijn er voorwaarden opgesteld door de DRD Hamsters waar het keurmerk onder valt.

 

Dit zijn de voorwaarden:

 


Inhoud
Begrippen
1. Toepasselijkheid
2. Het aanbod
3. De Overeenkomst
4. Koop- en garantiewet
5. Reserveren
6. De prijs en de prijswijzigingen
7. Ophalen
8. Overige
9. Privacy
Algemene Voorwaarden DRD Hamsters 
Klachten

 

Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  •  Hobby Fokker: Een Hobby Fokker is iemand die hobbymatig dieren in huiselijke kringen laat voortplanten.   Voor deze hobby is een zekere mate van kennis nodig over de biologie van het dier. Meestal is dit gebaseerd op ervaring die groeit met de jaren, maar ook door uitwisseling van kennis tussen Hobby Fokkers onderling.

         Een Hobby Fokker heeft als doel, het fokken van gezonde en lieve dieren.

         Nooit heeft een Hobby Fokker als doel winst te maken met het fokken van dieren.

  • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de Hobby Fokker.
  • Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende verkoop of dienstverlening tussen de consument en de Hobby Fokker.
  • Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.  


 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de
Hobby Fokker en de consument worden gesloten.

2. Het aanbod

2.1 De aangeboden dieren van de Hobby Fokker worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
2.2 Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij het aanbod aanvaardt.


3. De Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.4. Koop- en garantiewet

4.1 De Hobby Fokker is gebonden aan de koop- en garantiewet. Dit is een wet die sinds 1993 bestaat en in het    leven geroepen is om u als consument te beschermen tegen verborgen gebreken.
4.2 Onder verborgen gebreken worden verstaan, erfelijke afwijkingen of ernstige gedragsproblemen.
4.3 Bij het constateren van verborgen gebreken, heeft de consument het recht om binnen een half jaar het desbetreffende dier te ruilen of het aankoop bedrag terug te vragen.

 

5. Reserveren

5.1 Het reserveren van een hamster kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden.
5.2 Kinderen onder de 16 jaar kunnen alleen een hamster reserveren indien toestemming van de ouders/verzorgende is verkregen, hiervoor zullen de ouders minstens 1 e-mail moeten sturen of in één van de correspondenties reageren.
5.3 Indien er niet gereageerd wordt op correspondentie kan de reservering vervallen.
5.4 Het vooraf overgemaakte bedrag voor de hamster vervalt en wordt niet aan de consument geretourneerd indien de consument, zonder opgaaf van redenen, het dier niet komt ophalen.


6. De prijs en de prijswijzigingen

6.1 De Hobby Fokker bepaald een prijs welke hij duidelijk naar de consument communiceert.
6.2 De Hobby Fokker kan en mag op elk moment een prijswijziging doorvoeren.


7. Ophalen

7.1 De consument dient de hamster op de afgesproken dag/datum/tijd op te halen.
7.2 Voor het vervoer van de hamster dient de consument zelf een vervoermiddel mee te nemen, tenzij anders is overeengekomen met de Hobby Fokker.
7.3 Hamsters die later dan twee weken na de datum dat ze het nest mogen verlaten, opgehaald worden, dienen vooraf betaald te worden.8. Overige

8.1 De Hobby Fokker streeft er naar gezonde en handtamme hamsters te fokken. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan voer, huisvesting en het gedrag van de hamsters.
8.2 Indien er vanuit de Hobby Fokker twijfels bestaan over het goed terecht komen van de hamster, dan kan en mag de Hobby Fokker besluiten niet over te gaan tot verkoop.
8.3 Indien er vanuit de Hobby Fokker enige twijfels bestaan over de gezondheid van een dier, dan zal dit dier niet aangeboden worden.9. Privacy

 De persoonsgegevens van de consument, worden gebruikt voor het doel waarvoor de consument deze aan de Hobby Fokker geeft. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het reserveren van een hamster.

  • De gegevens van de consument worden niet aan derden verstrekt.


  • De gegevens van de consument worden enkel en alleen gebruikt voor het

        verwerken van de reservering.


 


 

Algemene Voorwaarden DRD Hamsters

DRD Hamsters behoudt zich het recht de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
De Hobby Fokker is verplicht de Algemene Voorwaarden, zoals opgesteld door DRD
Hamsters, te voeren om het keurmerk te behouden.

 

Klachten

Bij eventuele klachten dient de consument deze kenbaar te maken bij de Hobby Fokker.
De Hobby Fokker dient op zijn beurt de klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en te
zorgen voor een passende oplossing.
Mochten de consument en de Hobby Fokker er samen niet uit komen, dan kan de consument
zijn klacht indienen bij DRD Hamsters. Dit kan schriftelijk via de e-mail naar
klachten@drdhamsters.nl DRD Hamsters zal zorgen voor een passende bemiddeling tussen
de consument en de Hobby Fokker. DRD Hamsters biedt de consument geen garanties.